Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld

Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld

Geregistreerd als culturele ANBI onder de naam Fiscale Eenheid Stichting tot behoud Museum Kinderwereld, RSIN/fiscaalnummer 29.45.216. Het post- en bezoekadres is: Brink 31, 9301 JK Roden.

Doelstelling:

Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld (Speelgoedmuseum Kinderwereld) heeft ten doel het in eigendom houden, beheren en onderhouden en het ter beschikking stellen van museale collecties en items aan de in de gemeente Noordenveld gevestigde stichting: Stichting Nederlands Museum Kinderwereld. Het bestuur van de stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld heeft om deze doelstelling te realiseren een bruikleenovereenkomst afgesloten met de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld, gevestigd aan het adres Brink 31, 9301 JK te Roden. In deze bruikleenovereenkomst zijn bepalingen opgenomen die het verzamelen, beheren, behouden, registreren, documenteren en presenteren van de museale collectie en overige items garanderen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleid:

Zie voor de hoofdlijnen van het beleid het beleidsplan 2017-2022 van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld (bruikleennemer).

Bestuur

De Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld heeft een bestuur.
Periodiek evalueert het bestuur het eigen functioneren aan de hand van de Governancecode Cultuur. Zie www.governancecodecultuur.nl.
De leden van de bestuur ontvangen geen enkele vergoeding.

Leden van het bestuur Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld:

De heer G. Alssema voorzitter
Mevrouw F. van Ouwerkerk lid
De heer G. Krijnsen lid
De heer J-J. Sterenberg lid
Mevrouw M. Bodewes-Bos secretaris
E-mailadres van het bestuur: info@museumkinderwereld.nl

Zie het rooster: Rooster aftreden Raad van Toezicht voor een overzicht van aantreden, herbenoeming en aftreden per lid van de RvT. Eventuele nevenfuncties van leden van de RvT zijn opgenomen in het document: nevenfuncties RvT.

Adviseur

Mevrouw J. van der Broek directeur
E-mailadres bestuur: j.vanderbroek@museumkinderwereld.nl

Beloningsbeleid:

De stichting heeft geen personeel in loondienst.

Uitgeoefende activiteiten:

Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten de managementrapportages in de jaarverslagen/-rekeningen 2012 en volgende jaren van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld (bruikleennemer).

Financiën:

De stichting heeft behoudens de waarde van de collectie geen eigen vermogen en/of financiële middelen. De reguliere kosten (voor het verzamelen, beheren, behouden, registreren, documenteren en presenteren van de museale collectie en overige items) komen op basis van de bruikleenovereenkomst ten laste van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld. De stichting heeft geen baten en lasten en ook geen eigen bankrekening. Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de getaxeerde/verzekerde waarde van de collectie.

Zie voor een financiële verantwoording de jaarrekeningen 2012 en volgende jaren van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld (bruikleennemer).

Download documenten: