Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld

Geregistreerd als culturele ANBI onder de naam Fiscale Eenheid Stichting Nederlands Museum Kinderwereld, RSIN/fiscaalnummer 8018.57.995. Het post- en bezoekadres is: Brink 31, 9301 JK Roden.

Doelstelling:

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld (Speelgoedmuseum Kinderwereld) heeft ten doel de exploitatie van een museum op het gebied van speelgoed. Speelgoedmuseum Kinderwereld verzamelt, beheert, behoudt, registreert, documenteert en presenteert speelgoed; materieel erfgoed dat het tastbare bewijs is van spelen, de aller-vroegste uiting van creativiteit, ontspanning en plezier van de mens. Het museum wil met de exploitatie van de beschikbaar gestelde speelgoedcollectie jong en oud bij elkaar brengen, hen terugvoeren naar vroegere tijden, hen het heden doen ervaren en stimuleren tot spelen, reflecteren en interactie. Het museum beoogt met interactieve presentaties, tentoonstellingen, activiteiten en educatieve programma’s iedere bezoeker een vertrekpunt te bieden voor persoonlijke ontplooiing en levenslang leren. De stichting hanteert de ICOM-definitie en heeft geen winstoogmerk.

Beleid:

Zie voor de hoofdlijnen van het beleid het beleidsplan 2017-2022 van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld.

Raad van Toezicht

De Stichting Nederlands Museum Kinderwereld heeft een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het museum. De raad staat de directie met raad terzijde en grijpt waar nodig in.
De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Speelgoedmuseum Kinderwereld en weegt daarbij de belangen af van de bij het museum betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en vergadert als regel eens per twee maanden in aanwezigheid van de directeur.

Periodiek evalueert de RvT het functioneren van het toezicht en het bestuur aan de hand van de Governancecode Cultuur. Zie www.governancecodecultuur.nl.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen enkele vergoeding.

Leden van de Raad van Toezicht Stichting Nederlands Museum Kinderwereld:

De heer G. Alssema voorzitter
Mevrouw F. van Ouwerkerk lid
De heer G. Krijnsen lid
De heer J-J. Sterenberg lid
Mevrouw M. Bodewes-Bos secretaris
E-mailadres raad van toezicht: info@museumkinderwereld.nl

Zie het rooster: Rooster aftreden Raad van Toezicht voor een overzicht van aantreden, herbenoeming en aftreden per lid van de RvT. Eventuele nevenfuncties van leden van de RvT zijn opgenomen in het document: nevenfuncties RvT.

Bestuur

Mevrouw J. van der Broek directeur/bestuurder
E-mailadres bestuur: j.vanderbroek@museumkinderwereld.nl

Beloningsbeleid:

De stichting heeft personeel in loondienst. Beloning vindt plaats conform de cao-verzelfstandigde rijksmusea. Er vindt geen beloning plaats boven de zogeheten dg-norm.

Uitgeoefende activiteiten:

Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten de managementrapportages in de jaarverslagen/-rekeningen 2012 en volgende jaren van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld.

Financiën:

Zie voor een financiële verantwoording de jaarrekeningen 2012 en volgende jaren van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld.

Download documenten: